خانه » انگل ها » کرم ها » نماتود ها (page 2)

نماتود ها

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس Strongyloides stercoralis Life cycle

سیر تکاملی استرونژیلوئیدس استرکورالیس

متن کامل »

سیر تکاملی تریشوریس تریشورا Trichuris trichiura Life cycle

سیر تکاملی تریشوریس تریشورا    

متن کامل »

سیر تکاملی انتروبیوس ورمیکولاریس Enterobius vermicularis Life cycle

سیر تکاملی انتروبیوس ورمیکولاریس  

متن کامل »

مورفولوژی انتروبیوس ورمیکولاریس Enterobius vermicularis Morphology

مورفولوژی انتروبیوس ورمیکولاریس      

متن کامل »

سیر تکاملی آسکاریس لومبریکوئیدس Ascaris lumbricoides Life cycle

سیر تکاملی آسکاریس لومبریکوئیدس

متن کامل »

مورفولوژی آسکاریس لومبریکوئیدس Ascaris lumbricoides Morphology

مورفولوژی آسکاریس لومبریکوئیدس

متن کامل »