خانه » انگل ها » کرم ها (page 4)

کرم ها

چرا سیستی سرکوس…..

متن کامل »

درماتیت شیستوزمیایی Schistosomal dermatitis

درماتیت شیستوزمیایی یا خارش شنا گران یا خارش سرکاریایی ضایعات به جا مانده بر اثر نفوذ فورکوسرکاریاهای غیر انسانی به پوست و ایجاد درماتیت شیستوزمیایی  

متن کامل »

سیر تکاملی شیستوزوما هماتوبیوم Schistosoma haematobium Life cycle

سیر تکاملی شیستوزوما هماتوبیوم   مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم

متن کامل »

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم Schistosoma haematobium Morphology

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم کرم نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم در کنار هم تصویر میکروسکوپ الکترونی از کرم های نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم خار انتهایی در تخم شیستوزوما هماتوبیوم دم دو شاخه در فورکو سرکاریا شیستوزوما هماتوبیوم

متن کامل »

سیر تکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Life cycle

سیر تکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم   مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم

متن کامل »

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Morphology

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم     مقایسه اندازه دیکروسلیوم دندریتیکوم با فاسیولا هپاتیکا   تخم دیکروسلیوم دندریتیکوم   سیر تکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

متن کامل »

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا Fasciola hepaitica Life cycle

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا

متن کامل »

مورفولوژی کرم فاسیـولا هپاتیکا

اشکال مختلف از مورفولوژی تخم، کرم بالغ و مراحل لاروی ترماتود فاسیـولا هپاتیکا با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM به خارهای روی پوشش کرم که در این تصویر کاملا مشخص هستند، توجه کنید.   سمت راست: ارگان های تولید مثل ماده سمت چپ: ارگان های تولید مثل نر و لوله گوارش   اوپرکول یا دریچه تخم فاسیـولا هپاتیکا ...

متن کامل »