خانه » انگل ها » کرم ها » کرم های پهن » ترماتود ها (page 2)

ترماتود ها

مورفولوژی کرم فاسیـولا هپاتیکا

اشکال مختلف از مورفولوژی تخم، کرم بالغ و مراحل لاروی ترماتود فاسیـولا هپاتیکا با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی SEM به خارهای روی پوشش کرم که در این تصویر کاملا مشخص هستند، توجه کنید.   سمت راست: ارگان های تولید مثل ماده سمت چپ: ارگان های تولید مثل نر و لوله گوارش   اوپرکول یا دریچه تخم فاسیـولا هپاتیکا ...

متن کامل »