Breaking News
خانه » بایگانی برچسب: اطلس انگل شناسی

بایگانی برچسب: اطلس انگل شناسی

فرم های تاژکداران خونی و بافتی

این گروه از تک یاخته ها که تحت عنوان تاژکداران خونی و بافتی شناخته می شوند، شامل چند جنس هستند که مهمترین جنس های بیماری زا برای انسان لیشمانیا ها و تریپانوزماهای آفریقایی و آمریکایی می باشند. تاژکداران خونی و بافتی دارای یک تاژک هستند که البته در بخشی از سیر تکاملی این تاژک حذف شده اما ساختارهای پایه ای ...

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماکروزی

نمای میکروسکوپ الکترونی SEM از فرم های تریپوماستیگوت و آماستیگوت تکیاخته تریپانوزوماکروزی مورفولوژی تریپانوزوماکروزی در میکروسکوپ نوری

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوما کروزی

مورفولوژی فرم های مختلف تریپانوزومای آمریکایی( تریپانوزوما کروزی ) در گسترش های خونی نازک و ضخیم، مایع مغزی نخاعی، بافت قلب و محیط کشت: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی در گسترش خون ضخیم: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خون نازک: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی: فرم های آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب: فرم های اپیماستیگوت تریپانوزوماکروزی در ...

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماهای آفریقایی

تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از تریپانوزوماهای آفریقایی (گونه های تریپانوزوما بروسئی و زیر گونه های تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه)   مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی : تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه مورفولوژی تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی رایت گیمسا:   African trypanosomiasis morphology: Trypanosoma brucei gambiense,Trypanosoma brucei rhodesiense

متن کامل »

ژیاردیا لامبلیا : مورفولوژی کیست

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) با رنگ آمیزی تری کروم، میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی ۱۰۰۰x پیشنهاد می گردد سایر پست های با موضوع مورفولوژی ژیاردیا لامبلیا را ملاحظه کنید: مورفولوژی کیست ژیاردیالامبلیا مورفولوژی تروفوزوئیت ژیاردیالامبلیا

متن کامل »

تروفوزوئیت ژیاردیالامبلیا

مورفولوژی تروفوزوئیت ژیاردیالامبلیا ، با رنگ آمیزی های تری کروم، گیمسا، لوگول و میکروسکوپ فاز کنتراست

متن کامل »

کیست ژیاردیا لامبلیا

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) در میکروسکوپ نوری، فاز کنتراست و رنگ آمیزی ایمنوفلورسنت آنتی بادی  

متن کامل »

فیلم مستند تلوزیونی بیماری‌های انگلی (قسمت دوم)

در این مستند تلوزیونی گزارش های موردی از ابتلا بیماران به بیماری‌های انگلی در کشور آمریکا نشان داده می شود. این انگل ها شامل کرم آسکاریس راکون یا بیلیس آسکاریس، ورشریا بانکروفتی و شیستوزوما مانسونی می باشد. این مسـتند تلوزیونی تحت عنوان مهمان ناخوانده من  پخش شده است که جهت استفاده علاقه مندان و دانشجویان گروه پزشکی به رایگان منتشر ...

متن کامل »

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس

مقطع کرم انتروبیوس ورمیکولاریـس در بافت، رنگ آمیزی شده بوسیله رنگ هماتوکسیلین ائوزین همه چیز درمورد انتروبیوس ورمیکولاریس

متن کامل »