Breaking News
خانه » بایگانی برچسب: مورفولوژی

بایگانی برچسب: مورفولوژی

فرم های تاژکداران خونی و بافتی

این گروه از تک یاخته ها که تحت عنوان تاژکداران خونی و بافتی شناخته می شوند، شامل چند جنس هستند که مهمترین جنس های بیماری زا برای انسان لیشمانیا ها و تریپانوزماهای آفریقایی و آمریکایی می باشند. تاژکداران خونی و بافتی دارای یک تاژک هستند که البته در بخشی از سیر تکاملی این تاژک حذف شده اما ساختارهای پایه ای ...

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماکروزی

نمای میکروسکوپ الکترونی SEM از فرم های تریپوماستیگوت و آماستیگوت تکیاخته تریپانوزوماکروزی مورفولوژی تریپانوزوماکروزی در میکروسکوپ نوری

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوما کروزی

مورفولوژی فرم های مختلف تریپانوزومای آمریکایی( تریپانوزوما کروزی ) در گسترش های خونی نازک و ضخیم، مایع مغزی نخاعی، بافت قلب و محیط کشت: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی در گسترش خون ضخیم: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خون نازک: فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی: فرم های آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب: فرم های اپیماستیگوت تریپانوزوماکروزی در ...

متن کامل »

تصویر SEM از تریپانوزوماهای آفریقایی

تصویر میکروسکوپ الکترونی (SEM) از تریپانوزوماهای آفریقایی (گونه های تریپانوزوما بروسئی و زیر گونه های تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه)   مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

متن کامل »

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی

مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی : تریپانوزوما بروسئی رودزینسه ، تریپانوزوما بروسئی گامبینسه مورفولوژی تریپانوزوما بروسئی در لام خون ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی گیمسا: مورفولوژی تریپانوزوماهای آفریقایی در لام خون نازک با رنگ آمیزی رایت گیمسا:   African trypanosomiasis morphology: Trypanosoma brucei gambiense,Trypanosoma brucei rhodesiense

متن کامل »

ژیاردیا لامبلیا : مورفولوژی کیست

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) با رنگ آمیزی تری کروم، میکروسکوپ نوری با بزرگ نمایی ۱۰۰۰x پیشنهاد می گردد سایر پست های با موضوع مورفولوژی ژیاردیا لامبلیا را ملاحظه کنید: مورفولوژی کیست ژیاردیالامبلیا مورفولوژی تروفوزوئیت ژیاردیالامبلیا

متن کامل »

کیست ژیاردیا لامبلیا

مورفولوژی کیست ژیاردیا لامبلیا (Giardia lamblia) در میکروسکوپ نوری، فاز کنتراست و رنگ آمیزی ایمنوفلورسنت آنتی بادی  

متن کامل »

مورفولوژی کرم بالغ انتروبیوس ورمیکولاریس

مورفولوژی کرم بالغ انتروبیوس ورمیکولاریس   همه چیز درمورد انتروبیوس ورمیکولاریس  

متن کامل »

مورفولوژی کرم آسکاریس لومبریکوئیدس

مورفولوژی کرم بالغ آسکاریس لومبریکوئیدس   پیوند مشابه: پیوند ۱:  مورفولوژی آسکاریس لومبریکوئیدس پیوند ۱: همه چیز در رابطه با آسکاریس لومبریکوئیدس      

متن کامل »

تخـم تنیا

مورفولوژی تخـم تنیا تخـم تنیا در تنیاهای مختلف از سستودها از نظر مورفولوژیکی کاملاً مشابه می باشد و فقط به روش های مولکولی تعیین گونه امکان پذیر است. ساختار تخـم تنیا شامل دو جداره و در بین آنها خطوط شعاعی قرار دارد. جنین شش قلابه یا آنکوسفر در داخل آن می باشد. تخم کرم های تنیا ساژیناتا، تنیا سولیوم، تنیا اکینوکوک(اکینوکوکوس گرانولوزوس) ...

متن کامل »