برنامه زمان بندی درس انگل شناسی پرستاری

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی پرستاری نیم سال دوم سال ۹۴

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی پرستاری نیم سال دوم سال 94

جلسه اول:

مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا

جلسه دوم:

دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم

جسله سوم:

کلیات سستودها – تنیاساژیناتا

جلسه چهارم:

اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا

جلسه پنجم:

کلیات نماتودهاآسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی

جلسه ششم:

اکسیور، تریکوسفال– کلیات کرم های قلابدار، انکیلوستوما دوئودوناله، نکاتور آمریکانوس، لاروهای مهاجر پوستی

جلسه هفتم:

 استرونژیلوئیدس استرکورالیس– تریکواسترنژیلوس – دراکونکولوس مدیننسیستریشینلا اسپیرالیس

جلسه هشتم:

مقدمات و کلیات تکیاخته ها- انتاموباهیستولیتیکاانتاموبا کلینگلریا فلوری– آکانتاموبا- بالانتیدیوم کلی

جلسه نهم:

کلیات تاژکداران- ژیاردیا لامبلایا– تریکوموناس واژینالیس- تریکوموناس تناکس – تریکوموناس هومینیس

جلسه دهم:

مقدمات اپی کمپلکسا – پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم فالسیپاروم، پلاسمودیوم مالاریه، پلاسمودیوم اوال

جلسه یازدهم:

کلیات لیشمانیا ها – لیشمانیا تروپیکا- لیشمانیا ماژور- لیشمانیا اینفنتوم – لیشمانیا برازیلیس – لیشمانیا دونوانی

جلسه دوازدهم:

توکسوپلاسما گوندیی- کریپتوسپوریدیوم- ایزوسپورا- پنوموسیستیس کارینی

جلسه سیزدهم:

کلیات قارچ شناسی – نتیه آ ورسیکالر – اتومایکوزیس

جلسه چهاردهم:

کچلی ها – مایستوما – اسپوروتریکوزیس- کروموبلاستومایکوزیس

جلسه پانزدهم:

کاندیدیازیس – آسپرژیلوژیس- موکورمایکوزیس – کریپتوکوکوزیس

جلسه شانزدهم:

آزمایشگاه

جلسه هفدهم:

آزمون پایان ترم

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 13 =