مورفولوژی تریکوموناس واژینالیس

تریکوموناس واژینالیس یکی از تک یاخته های تاژکدار است که در مجاری تناسلی جایگزین می شود. این تک یاخته فقط فرم تروفزئیت دارد و فاقد فرم مقاوم یا کیستیک است.

تروفوزوئیت های تریکوموناس واژینالیس چند شکلی و ۳۰-۷ میکرومتر طول دارند. این انگل ها پنج تاژک دارند: چهار تاژک در جهت قدامی و یکی در جهت خلفی در امتداد غشای مواج قرار دارد. هسته بزرگ معمولاً در انتهای قدامی پهن‌تر قرار دارد و حاوی گرانول‌های کروماتین زیادی و یک کاریوزوم کوچک است. سیتوپلاسم همچنین حاوی گرانول های زیادی است، اما این گرانول ها اغلب در نمونه های رنگ آمیزی شده با گیمسا دیده نمی شوند.

در ادامه تصاویر مختلفی از این انگل نشان داده شده است. به محل قرار گیری هسته، تعداد و محل تاژک ها و فرم کلی انگل توجه کنید.

تصویر شماتیک از تریکوموناس واژینالیس که اجزاء آن مشخص شده است
تصویر شماتیک از تریکوموناس‌واژینالیس که اجزاء آن مشخص شده است.

تروفوزئیت تریکوموناس واژینالیستروفوزئیت تریکوموناس واژینالیستروفوزئیت تریکوموناس واژینالیستروفوزئیت تریکوموناس واژینالیس

تصاویر تروفوزئیت تریکوموناس‌واژینالیس از محیط کشت، رنگ آمیزی شده به روش گیمسا، میکروسکوپ نوری

تروفوزئیت مورفولوژی تریکوموناس واژینالیس، رنگ آمیزی گیمسا، میکروسکوپ نوری
تروفوزئیت Trichomonas vaginalis، رنگ آمیزی گیمسا، میکروسکوپ نوری
تروفوزئیت تریکوموناس واژینالیس، رنگ آمیزی گیمسا، میکروسکوپ نوری
تروفوزئیت Trichomonas vaginalis، رنگ آمیزی گیمسا، میکروسکوپ نوری

در این تصویر چند شکلی بودن تروفوزئیت این انگل کاملا مشخص است و حالت های مختلف، با اندازه های کوچک و بزرگ نشان داده شده اند.

Trophozoites of Trichomonas vaginalis

در تصویر این تروفوزئیت تعداد و محل تاژک ها و هسته کاملاً قابل مشاهده هستند.

تصاویر میکروسکوپ الکترونی تریکوموناس

Scanning electron micrograph SEM of Trichomonas vaginalis 1
تروفوزئیت تریکوموناس‌واژینالیس، میکروسکوپ الکترونی
تروفوزئیت تریکوموناس واژینالیس، میکروسکوپ الکترونی
تروفوزئیت تریکوموناس‌واژینالیس، میکروسکوپ الکترونی

Trophozoites of Trichomonas vaginalis are pyriform and 7-30 µm long. They have five flagella: four anteriorly directed flagella and one posteriorly along the outer membrane of the undulating membrane. The large nucleus is usually located at the wider, anterior end and contains many chromatin granules and a small karyosome. The cytoplasm also contains many granules, but these are often not seen in Giemsa-stained specimens.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 12 =