تصویر SEM از تریپانوزوماکروزی

نمای میکروسکوپ الکترونی SEM از فرم های تریپوماستیگوت و آماستیگوت تکیاخته تریپانوزوماکروزی

میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی، رنگ آمیزی رایانه ای، جسم تک یاخته به رنگ سبز و تازک به رنگ صورتی
میکروسکوپ الکترونی SEM تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی، بدون رنگ آمیزی
 میکروسکوپ الکترونی SEM تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپانوزوما کروزی
میکروسکوپ الکترونی SEM تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی
میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی Trypanosoma cruzi G strain amastigotes SEM
نمای میکروسکوپ الکترونی آماستیگوت تریپانوزوما کروزی، رنگ آمیزی رایانه ای
Trypanosoma cruzi SEM میکروسکوپ الکترونی SEM تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی، رنگ آمیزی رایانه ای، جسم انگل به رنگ آبی و تاژک به رنگ سبز
Trypanosoma cruzi SEM میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی
نمای میکروسکوپ الکترونی تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی، رنگ آمیزی رایانه ای، تاژک و چین و چروک های روی جسم تک یاخته کاملاً مشخص می باشند.

مورفولوژی تریپانوزوماکروزی در میکروسکوپ نوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − دو =