سرفصل انگل شناسی ۲ علوم آزمایشگاهی (تکیاخته و حشره) بر اساس کوریکولوم جدید

سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی شامل مباحث تک یاخته های انگلی حشرات و بیماری های مربوط به می باشد.

برنامه آموزشی رشته علوم آزمایشگاهی در سال ۱۳۹۸ توسط دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی باز نویسی شد. در این سند آموزشی محتوای بسیاری از درس ها بر اساس نیاز بازار کار به روز شده است.

سرفصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی بر اساس آخرین تغییرات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی به شرح زیر می باشد:

نام درس: انگل شناسی ۲ (تک یاخته و حشره)
کد درس: ۳۵
پیش‌نیاز: انگل شناسی ۱ (کرم‌ها)
تعداد واحد: ۲ واحد
نوع واحد: نظری

هدف کلی :
آشنایی با کلیه عوامل انگلی بیماریزای انسان اعم از انگل های دارای انتشار وسیع و محدود و نادر و آشنایی با خصوصیات بیولوژیکی، بیماری‌زایی. تشخیص، درمان، پیشگیری، کنترل و اپیدمیولوژی آنها.

شرح درس:
در این درس دانشجو انواع تک یاخته های انگلی روده ای، خونی و نسجی و حشرات بیماری زای انسان را فرا می گیرد.

رئوس مطالب :

  • کلیات تک یاخته شناسی و مرفولوژی
  • تریکوموناس واژینالیس – ژیاردیا -( کیلوماستیکس – دی آنتاموبا)
  • لیشمانیا دنووانی – لیشمانیا تروپیکا – لیشمانیا ماژور – تریپانوزو ماکروزی – تریپانوزوما گامبینس و رودزینس
  • آنتاموبا هیستولیتیکا – آنتاموبا کلی – (مرفولوژی یدآموبا و آندولیماکس نانا)
  • مالاریا (پلاسمودیوم ویواکس – پلاسمودیوم فالسیپاروم – پلاسمودیوم مالاریه)
  • توکسوپلاسما – کریپتوسپوریدیوم – ایزوسپورا – بالانتیدیوم کلی
  • کلیات حشره شناسی : پشه خاکی – پشه آنوفل – جرب – کک – ساس ‏ کنه – شپش
  • آشنایی با روش های سرولوژیک و کاربرد آنها در انگل شناسی

شیوه ارزشیابی دانشجو:

حضور فعال در کلاس، پرسش و پاسخ، ارزشیابی مستمر و امتحان پایان نیمسال.

سرفصل انگل‌شناسی2 علوم‌آزمایشگاهی
سر فصل انگل‌شناسی۲ علوم‌آزمایشگاهی به زبان انگلیسی

Course plan of parasitology 2 (protozoa and insects) field of laboratory science in Iranian universities

name: Parasitology 2 (protozoa and insects)
Course code: 35
Prerequisite: Parasitology 1 (Helmints)
Number of units: 2 units
Unit Type: Theoretical

General purpose:
Familiarity with all human pathogenic parasitic agents, including parasites with widespread, limited, and rare distribution, and familiarity with biological characteristics, and pathogenicity. Their diagnosis, treatment, prevention, control, and epidemiology.

Lesson Description:
In this course, the student learns the types of intestinal, blood, and tissue parasitic protozoa and human pathogenic insects.

Course content: (23 hours)
General protozoology and morphology
Trichomonas vaginalis – Giardia – (Chilomastix – D. Antamoba)
Leishmania denovani – Leishmania tropica – Leishmania major – Trypanozoma macrozi – Trypanosoma gambins and Rhodzins
Entamoeba histolytica – Entamoeba coli – (Morphology of Yadomoba and Andolimax nana)
Malaria (Plasmodium vivax – Plasmodium falciparum – Plasmodium malaria)
Toxoplasma – Cryptosporidium – Isospora – Balantidium coli
General entomology:  Sandfly – Anopheles mosquito – scabies – fleas – bedbugs – ticks – lice
Familiarity with serological methods and their application in parasitology
Student evaluation method: active presence in class, question and answer, continuous evaluation and end of semester exam.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نه + 1 =