مورفولوژی انتاموباهیستولیتیکا Entamoeba histolytica morphology

مورفولوژی انتاموبا هیستولیتیکا Entamoeba histolytica morphology

entamoeba-histolytica morphology1
شکل شماتیک تروفزئیت انتاموبا هیستولیتیکا
image001
شکل شماتیک تروفزئیت و کیست انتاموباهیستولیتیکا
Kabisa 0985
مورفولوژی تروفزئیت انتاموبا هیستولیتیکا
entamoeba-histolytica morphology2
شکل میکروسکوپی انتاموبا هیستولیتیکا
entamoeba-histolytica morphology3
تصویر میکروسکوپ نوری رنگ آمیزی شده انتاموبا هیستولیتیکا
entamoeba-histolytica
برش مقطع زخم کلون ناشی انتاموبا هیستولیتیکا
Entamoeba histolytica
تصویر شماتیک کیست و تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا

تصویر میکروسکوپ نوری کیست و تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا، رنگ آمیزی شده

Entamoeba histolytica
تصویر میکروسکوپ نوری تروفوزئیت انتاموبا هیستولیتیکا، رنگ آمیزی شده
Entamoeba histolytica
تصویر میکروسکوپ نوری تروفوزئیت انـتاموباهیستولیتیکا به همراه پای کاذب

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica

Entamoeba histolytica
تصویر میکروسکوپ الکترونی از انتاموبا هیـستولیتیکا به همراه پای کاذب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده + 15 =