مورفولوژی تخم شیستوزوما هماتوبیوم

مورفولوژی تخم شیستوزوما هماتوبیوم 

S haematobium egg 2X2a
لام مرطوب تخم شیستوزوما هماتوبیوم بدون رنگ آمیزی
S haematobium egg HB2
لام مرطوب تخم شیستوزوما هماتوبیوم بدون رنگ آمیزی
S haematobium egg HB1
لام مرطوب تخم شیستوزوما هماتوبیوم بدون رنگ آمیزی
255
تصویر میکروسکوپ الکترونی تخم شیستوزوما هماتوبیوم ×۲۰۰۰
kabisa 1697
تخم شیستوزوما هماتوبیوم با نشانه گذاری جزئیات
Schistosoma haematobium Egg Morphology
تخم شیستوزوما هماتوبیوم

خار انتهایی که وجه تشخیصی تخم شیستوزوما هماتوبیوم می باشد در این شکل ها به خوبی نمایان و قابل تشخیص است.

Eggs of Schistosoma haematobium

Schistosoma haematobium egg with terminal spine

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − 9 =