مورفولوژی تریپانوزوما کروزی

مورفولوژی فرم های مختلف تریپانوزومای آمریکایی( تریپانوزوما کروزی ) در گسترش های خونی نازک و ضخیم، مایع مغزی نخاعی، بافت قلب و محیط کشت:

فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی در گسترش خون ضخیم:

تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا
 تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی ضخیم با رنگ آمیزی گیمسا

فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خون نازک:

تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت (C شکل) تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا (شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر)
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا (شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر)
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا(شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر). به موقعیت کاملاً قدامی هسته توجه کنید.
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا
تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش خونی نازک با رنگ آمیزی گیمسا (شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر)

فرم های تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی:

تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی CSF با رنگ آمیزی گیمسا
 تریپوماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi trypomastigotes
فرم تریپوماستیگوت تریپانوزوماکروزی در گسترش مایع مغزی نخاعی CSF با رنگ آمیزی گیمسا

فرم های آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب:

آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین. آماستیگوت ها در بسیاری از نقاط بافت وجود دارند و نقاط مشخص شده فقط به عنوان نمونه هستند.
آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین. آماستیگوت ها در بسیاری از نقاط بافت وجود دارند و نقاط مشخص شده فقط به عنوان نمونه هستند. (شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر)
آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین
آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین.(شکل قبل با بزرگ نمایی بیشتر)
آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین
آمستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi amastigotes
فرم آماستیگوت تریپانوزوماکروزی در بافت قلب، مقطع برش داده شده، رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین. آماستیگوت ها در حال تبدیل شدن به تریپوماستیگوت

فرم های اپیماستیگوت تریپانوزوماکروزی در محیط کشت:

اپی ماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi epimastigote
فرم اپی ماستیگوت تریپانوزوماکروزی در محیط کشت، رنگ آمیزی گیمسا
اپی ماستیگوت تریپانوزوما کروزی Trypanosoma cruzi epimastigote
فرم اپی ماستیگوت تریپانوزوماکروزی در محیط کشت، رنگ آمیزی گیمسا

 

*در تصاویر به موقعیت هسته، کنیتوپلاست، غشای مواج و تاژک توجه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + نوزده =