مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Morphology

دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum که با نام lancet fluke کبد نیز شناخته می شود، یک کرم مسطح انگلی است که مجاری صفراوی پستانداران مختلف گیاهخوار مانند گاو، گوسفند و انسان را آلوده می کند. این کرم یکی از شایع ترین علل بیماری فلوک کبد در حیوانات و انسان در سراسر جهان است. مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم شبیه به کلونورکیس سیننسیس Clonorchis sinensis، فلوک کبد چینی است. هر دو مسطح هستند و دارای یک مخروط مشخص در انتهای قدامی و خلفی اند. انتهای قدامی دارای یک بادکش دهانی است که به انگل کمک می کند تا به بافت میزبان متصل شود. همچنین دارای یک بادکش شکمی است که برای حرکت و تغذیه استفاده می شود.

۴ تفاوت اصلی بین Dicrocoelium dendriticum و Clonorchis sinensis در محل و شکل اندام های تولید مثل آنها است. Dicrocoelium dendriticum دارای بیضه های لوبدار است که در قسمت قدامی بدن، درست در پشت بادکش شکمی قرار دارند. تخمدان نیز در ناحیه قدامی، پشت بیضه ها قرار دارد. از طرف دیگر، کلونورکیس سیننسیس دارای بیضه های بیضی شکل است که در قسمت خلفی بدن، نزدیک انتهای روده قرار دارند. تخمدان نیز در ناحیه خلفی، بین بیضه ها قرار دارد. طول کرم های بالغ Dicrocoelium dendriticum تا ۱۰ میلی متر و عرض آن ۲.۵ میلی متر است. رنگ آنها قهوه ای است و سطح صافی دارند.

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Morphology

اندازه دیکروسلیوم


مورفولوژی تخم دیکروسلیوم دندریتیکوم

تخم های Dicrocoelium dendriticum بیضی شکل، قهوه ای مایل به زرد و دارای یک اپرکولوم در یک انتها هستند. طول آنها ۴۰-۴۵ میکرومتر و عرض آن ۲۵-۳۰ میکرومتر است.

شکل تخم این کرم مشابه تخم انتروبیوس ورمیکولاریس می باشد و احتمال خطای تشخیصی بین آنها وجود دارد. هر دو این تخم ها بیضی نامتقارن و شبیه D هستند.

مهمترین تفاوت این تخم ها رنگ تیره تر تخم دیکروسولیوم، اندازه بزرگتر آن است. در حالی که تخم انتروبیوس کشیده تر و روشن تر می باشد. همچنین محتوای داخلی این تخم متفاوت است.Dicrocoelium dendriticum Morphology:

Dicrocoelium dendriticum, also known as the lancet liver fluke, is a parasitic flatworm that infects the bile ducts of various herbivorous mammals, such as cattle, sheep, and humans. It is one of the most common causes of liver fluke disease in animals and humans worldwide.
The morphology of Dicrocoelium dendriticum is similar to that of Clonorchis sinensis, the Chinese liver fluke. Both are flat and have a characteristic taper at the anterior and posterior ends. The anterior end has an oral sucker that helps the parasite attach to the host’s tissue, and a ventral sucker that is used for locomotion and feeding.
The main difference between Dicrocoelium dendriticum and Clonorchis sinensis is the location and shape of their reproductive organs. Dicrocoelium dendriticum has lobed testes that are located in the anterior part of the body, just behind the ventral sucker. The ovary is also in the anterior region, behind the testes. Clonorchis sinensis, on the other hand, has oval testes that are located in the posterior part of the body, near the end of the intestine. The ovary is also in the posterior region, between the testes.
The adult worms of Dicrocoelium dendriticum measure up to 10 mm in length and 2.5 mm in width. They are brownish in color and have a smooth surface. The eggs of Dicrocoelium dendriticum are oval, yellowish-brown, and have an operculum at one end. They measure about 40-45 micrometers in length and 25-30 micrometers in width.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

ده + 17 =