دارو سازی

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی

pharmacy Parasitology

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی داروسازی مصوب سال ۱۳۹۵ می باشد که شامل بخش های تک یاخته شناسی، کرم شناسی، حشره شناسی و ناقلین و قارچ شناسی است. کوریکولوم جدید رشته داروسازی مصوب شهریور ۱۳۹۵ از وبگاه دبیرخانه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی قابل دریافت می باشد. نام درس: انگل شناسی و قارچ شناسی نظری کد درس: ۴۴پیش نیاز: بیولوژی …

توضیحات بیشتر »