اتاق عمل

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی رشته اتاق عمل

timing 1

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی اتاق عمل نیم سال دوم سال ۹۴ جلسه اول: مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا –دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم جلسه دوم: کلیات سستودها – تنیاساژیناتا – اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا جسله سوم: کلیات نماتودها– آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی – اکسیور، تریکوسفال– کلیات کرم های قلابدار، …

توضیحات بیشتر »