دوره دوم

سوال در مورد سیستی سرکوس

cisticercose

سیستی سرکوس بویس و سلولوزه یکی از بیماری های منتقله از تنیاهاست که در کشورهای مختلف مشاهده می شود. به جهت درک بیشتر موضوع سیستی سرکوزیس، به این سوال پاسخ دهید و نظرات و برداشت خود را درمورد این موضوع بنویسید. به نظر شما چرا سیستی سرکوس بیشتر در عضلاتی که فعالیت زیادی دارند(عضلات فعال) تشکیل می شود؟     …

توضیحات بیشتر »