پرستاری

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی پرستاری

Timing

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی و قارچ شناسی کارشناسی پرستاری نیم سال دوم سال ۹۴ جلسه اول: مقدمات و کلیات انگل شناسی- کلیات ترماتودها –فاسیولاهپاتیکا – فاسیولا ژیگانتیکا جلسه دوم: دیکروسولیوم دندریتیکوم – هتروفیس هتروفیس – مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم جسله سوم: کلیات سستودها – تنیاساژیناتا جلسه چهارم: اکینوکوکوس گرانولوزوس– اکینوکوکوس مولتی لوکاریس – هیمنولپیس نانا جلسه پنجم: کلیات نماتودها– آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی جلسه …

توضیحات بیشتر »