ترماتود ها

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا Fasciola hepaitica Life cycle

Fasciola hepaitica Life cycle

سیر تکاملی فاسیولا هپاتیکا Fasciola hepatica یک فرآیند پیچیده است که شامل دو میزبان می باشد: یک حلزون و یک پستاندار. فاسیولا ژیگانتیکا Fasciola gigantica هم سیر تکاملی کاملاً مشابه با فاسیولاهپاتیکا دارد با این تفاوت که گونه حلزون میزبان واسط متفاوت است و میزبان های نهایی نیز علفخواران با جسه بزرگتر مانند گاو، بوفالو و گوزن می باشد. فاسیولا …

توضیحات بیشتر »

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Morphology

Dicrocoelium dendriticum Morphology2

دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum که با نام lancet fluke کبد نیز شناخته می شود، یک کرم مسطح انگلی است که مجاری صفراوی پستانداران مختلف گیاهخوار مانند گاو، گوسفند و انسان را آلوده می کند. این کرم یکی از شایع ترین علل بیماری فلوک کبد در حیوانات و انسان در سراسر جهان است. مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم شبیه به کلونورکیس سیننسیس Clonorchis …

توضیحات بیشتر »

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم Schistosoma haematobium Morphology

Schistosoma haematobium Morphology2

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم کرم نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم در کنار هم تصویر میکروسکوپ الکترونی از کرم های نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم خار انتهایی در تخم شیستوزوما هماتوبیوم دم دو شاخه در فورکو سرکاریا شیستوزوما هماتوبیوم

توضیحات بیشتر »