شیستوزوما هماتوبیوم

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم Schistosoma haematobium Morphology

Schistosoma haematobium Morphology2

مورفولوژی شیستوزوما هماتوبیوم کرم نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم در کنار هم تصویر میکروسکوپ الکترونی از کرم های نر و ماده شیستوزوما هماتوبیوم خار انتهایی در تخم شیستوزوما هماتوبیوم دم دو شاخه در فورکو سرکاریا شیستوزوما هماتوبیوم

توضیحات بیشتر »