دیکروسلیوم دندریتیکوم

مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum Morphology

Dicrocoelium dendriticum Morphology2

دیکروسلیوم دندریتیکوم Dicrocoelium dendriticum که با نام lancet fluke کبد نیز شناخته می شود، یک کرم مسطح انگلی است که مجاری صفراوی پستانداران مختلف گیاهخوار مانند گاو، گوسفند و انسان را آلوده می کند. این کرم یکی از شایع ترین علل بیماری فلوک کبد در حیوانات و انسان در سراسر جهان است. مورفولوژی دیکروسلیوم دندریتیکوم شبیه به کلونورکیس سیننسیس Clonorchis …

توضیحات بیشتر »