سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی

سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی در سال ۱۳۹۶ مورد بازبینی قرار گرفت و جهت اجرا در اختیار دانشگاه های علوم پزشکی قرار گرفت.

این درس شامل مباحث تک یاخته شناسی و قارچ شناسی است. و بیشترین تاکید را بر روی انگل ها و قارچ هایی که می توانند در محوطه دهان رشد کنند و یا ضایعاتی را در این بخش ایجاد کنند، دارد.

 

نام درس: انگل شناسی و قارچ شناسی پزشکی نظری

نوع درس: ۱ واحد نظری

ساعت آموزشی: ۱۷ ساعت

هدف‌های کلی:

آموزش نظری به دانشجویان به نحوی که در پایان دوره با بیماری های انگلی و قارچی که در محیط دهان و مخاط آن ایجاد ضایعه کرده و یا بطور آزاد در آنجا زندگی می‌کنند و نیز آلودگی‌های انگلی و که از طرف دندانپزشک ممکن است به بیمار منتقل شود، آشنا باشد.

منابع اصلی درس:

Medical Parasitology, Markell

محتوای درس:

 1. تعریف انگل، تقسیم‌بندی انگل ها، رابطه انگل با میزبان و بالعکس،  نامگذاری انگل‌ ها
 2. تک یاخته ‌ها تعریف و مشخصات تک یاخته‌ها و انواع آنها
 3. خصوصیات آمیب ها: آنتاموبا ژنژیوالیس
 4. خصوصیات تریکوموناس‌ها و تریکوموناس تناکس
 5. لیشمانیا
 6. توکسوپلاسما و پنوموسیستیس
 7. کلیات قارچ شناسی
 8. بیماری های قارچی سطحی جلدی
 9. بیماری های قارچی زیر جلدی
 10. اکتینومایکوزیس
 11. کاندیدیازیس
 12. آسپرژیلوزیس-کریپتوکوکوزیس
 13. موکورمایکوزیس- ژئوتریکوزیس
 14. کلیات کرم شناسی
سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکیDental parasitology


سرفصل انگل‌شناسی و قارچ‌شناسی دندان‌پزشکی به زبان انگلیسی


Title of parasitology course in dentistry in Iranian universities

Course Name: Theoretical Medical Parasitology and Mycology
Course type: 1 theoretical unit
Teaching hours: 17 hours
General goals: Theoretical training to students in such a way that at the end of the course, they will be able to deal with parasitic and fungal diseases that have caused lesions in the oral environment and its mucosa or live there freely, as well as parasitic infections that the dentist may give to the patient. Be transferred, be familiar.
Main sources of the course: Medical Parasitology, Markell

Lesson content:
Definition of parasite, classification of parasites, relationship between parasite and host and vice versa, nomenclature of parasites
Protozoa Definition and characteristics of protozoa and their types
Characteristics of amoebae: Entamoeba gingivalis
Characteristics of Trichomonas and Trichomonas tenax
Leishmania
Toxoplasma and Pneumocystis
General mycology
Superficial skin fungal diseases
Subcutaneous fungal diseases
Actinomycosis
candidiasis
Aspergillosis – cryptococcosis
Mucormycosis – Geotrichosis
Generalities of helminthology

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × چهار =