برنامه زمان بندی درس انگل شناسی ۱ رشته کارشناسی علوم آزمایشگاهی

برنامه زمان بندی درس انگل شناسی ۱ (کرم ها)

جلسه مبحث مربوطه
جلسه اول مقدمه و کلیات انگل شناسی
جلسه دوم ادامه کلیات انگل شناسی ، کلیات ترماتودها
جلسه سوم فاسیولا هپاتیکا، فاسیولا ژیگانتیکا
جلسه چهارم دیکروسولیوم دندریتیکوم
جلسه پنجم مقدمه شیستوزوماها، شیستوزوما هماتوبیوم
جلسه ششم کلیات سستودها، تنیاساژیناتا
جلسه هفتم تنیا اکی نوکک، هیمنولپیس نانا
جلسه هشتم کلیات نماتودها
جلسه نهم آسکاریس، لاروهای مهاجر احشایی
جلسه دهم اکسیور، تریکوسفال
جلسه یازدهم کرم های قلابدار، انکیلوستوما دوئودوناله، نکاتور آمریکانوس، لاروهای مهاجر پوستی
جلسه دوازدهم استرونژیلوئیدس استرکورالیس
جلسه سیزدهم تریکواسترنژیلوس، دراکونکولوس مدیننسیس
جلسه چهاردهم کاپیلاریا هپاتیکا، کاپیلاریا فیلیی پینیسیس
جلسه پانزدهم تریشین
جلسه شانزدهم میکروفیلرها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده + پنج =